Wassenaarzorg
Startpagina Thuiszorg Wassenaar Privacy verklaring

Privacyverklaring Wassenaarzorg (19 april 2018)


In dit document geef ik, Guus Werdmüller von Elgg, u informatie hoe mijn organisatie (Wassenaarzorg) omgaat met de persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ontvang.


Contactgegevens

U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer: 06-51349013.

U kunt mij ook mailen op e-mailadres: g.werdmullervonelgg@gmail.com of info@wassenaarzorg.nl

Daarnaast kunt u informatie over mij vinden op https://leden.solopartners.nl/lid/101090.


Dienstverlening

Ten behoeve van mijn cliënten verleen ik zorg gerelateerde diensten en niet-voorbehouden handelingen met betrekking tot die zorg.


Wat ik voor u ga doen

Op basis van een door u aan mij te verstrekken opdracht ga ik u de zorg verlenen die is geïndiceerd dan wel door u wordt gewenst.


Uw persoonsgegevens

Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u een aantal vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden.


Hoe ga ik met uw gegevens om

Met de gegevens die ik van u ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.


Hoe gebruik ik de van u ontvangen gegevens?

Ik gebruik de gegevens die ik van u krijg om mij een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijk de zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft.

Ik geef de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan mij gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Ik geef alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde zorg te verlenen.


Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Ik bewaar de gegevens niet langer dan dat ik deze nodig heb voor de zorg die ik u verleen. Uiterlijk vijf jaar nadat de zorg die ik aan u heb verleend is geëindigd, vernietig ik de persoonsgegevens die ik van u in dit kader heb ontvangen.


Uw rechten

U bent mijn cliënt. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens ik van u wel of niet ontvang. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Ik vat deze hieronder samen.

U mag mij altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik van u heb. Dit overzicht verstrek ik u kosteloos.

Indien u meent dat ik bepaalde gegevens van u onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kunt u om een correctie vragen. Ik stel dit zeer op prijs, omdat ik uiteraard alleen mijn werk goed kan doen wanneer de gegevens op basis waarvan ik zorg verleen correct zijn.

Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar, dan kunt u mij verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zal ik dan voldoen.

Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van u ontvangen gegevens gebruik. Mocht u op enig moment het gebruik ervan willen beperken, bijvoorbeeld omdat u van mening bent dat ik bepaalde gegevens niet aan een specifieke organisatie mag doorgeven, dan kunt u mij dit laten weten. Ook aan dit verzoek zal ik dan voldoen.

Indien u dat wenst, kunt u mij vragen uw gegevens door te geven aan een derde. Na ontvangst van uw verzoek zal ik zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Indien ik van derden persoonlijke informatie van u ontvang, dan informeer ik u desgevraagd over de bron waaruit ik deze informatie heb ontvangen.


Wat indien u mij bepaalde informatie niet geeft of mij beperkt in het gebruik?

Het verlenen van goede zorg staat of valt met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie.

Indien ik op een bepaald moment tot de conclusie kom dat ik over onvoldoende informatie beschik om verantwoorde zorg te verlenen, dan zal ik u informeren dat ik de benodigde of gewenste zorg op die manier voor u niet kan uitvoeren.


Bij vragen of klachten

Heeft u vragen over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met mij op. Ik zal mijn best doen om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan heeft u eveneens de mogelijkheid om contact met mij op te nemen. Elke klacht wordt serieus in behandeling genomen.

Mocht u desondanks toch van mening blijven dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www. autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Elektronische communicatie

Indien u mij een e-mail stuurt, dan worden uw persoonlijke gegevens bewaard zolang dat voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail noodzakelijk is.


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden.

   

Wijziging van deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Bovenaan vindt u de laatste wijzigingsdatum.